Regulamin Sklepu

Regulamin

§1. Postanowienia

1.1 Właścicielem i administratorem Sklepu Internetowego Wydawnictwa Nowe Media (zwanym dalej „Sklep Internetowy”) jest Sprzedający.
1.2 Sklep Internetowy działa pod adresem: www.wnm.com.pl i www.wydawnictwonowemedia.pl. Sprzedający może  przenieść go na inny wybrany przez siebie adres według swojego uznania.
1.3 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z późń. zm.).

§2. Definicje

2.1 Dla potrzeb niniejszego Regulaminu poniższym terminom nadano następujące znaczenie:
2.1.1 „Dzień Roboczy” – dzień tygodnia przypadający od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.
2.1.2 „Klient” – każdy podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego, który posiada zdolność do czynności prawnych w niezbędnym zakresie.
2.1.3 „Konsument” – osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.1.4 „Przedsiębiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
2.1.5 „Regulamin” – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
2.1.6 „Sprzedający” – Iwona Dreger Sp. J., ul. Dokerska 7/9, 54-142 Wrocław.
2.1.7 „Towar” – produkt oferowany przez Sprzedającego w ramach Sklepu Internetowego.
2.1.8 „Umowa” – umowa sprzedaży zawierana na odległość pomiędzy Klientem i Sprzedającym w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu, który stanowi integralną część takiej umowy.
2.1.9 „Usługi” – usługi świadczone drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Klientowi określonych funkcjonalności Sklepu Internetowego, które zostały szczegółowo opisane w punkcie 10.
2.1.10 „Zamówienie” – oferta zawarcia Umowy odnośnie konkretnego Towaru.
2.2  Terminy, o których mowa w punkcie 2.1, mogą być w dalszej treści Regulaminu używane w liczbie pojedynczej albo w liczbie mnogiej w zależności od okoliczności.
2.3  Przekazywanie informacji pocztą elektroniczną w przypadku wiadomości kierowanych przez Sprzedającego do Klienta – polega na wysłaniu wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta, a w przypadku wiadomości kierowanych przez Klienta do Sprzedającego na wysłaniu wiadomości na adres e-mail Sprzedającego wskazany na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

§3. Podstawowe informacje dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1  Każdy podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego otrzymuje status Klienta.
3.2 Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest dobrowolne, ale wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności, która zawiera szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Sprzedającego danych osobowych, a także Polityki Cookies.

§4. Składanie Zamówień i zawieranie Umów

4.1 Informacje dostępne w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego, lecz są jedynie zaproszeniem do zawarcia Umowy zgodnie z art. 71 tego kodeksu.4.3 Klient może składać Zamówienia:
4.3.1 za pośrednictwem Sklepu Internetowego – 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu,
4.3.2 pocztą elektroniczną – 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
4.3.3  Sprzedający zastrzega sobie prawo, że aby uczestniczyć w programach rabatowych lub promocyjnych organizowanych przez Sprzedającego, konieczne jest skorzystanie ze wskazanego przez Sprzedającego sposobu składania Zamówienia. Wszelkie informacje dotyczące uczestnictwa w wyżej wymienionych  programach  zostaną zawarte w warunkach uczestnictwa publikowanych na stronie Sklepu Internetowego.
4.4 W przypadku, gdy Klient decyduje się na złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego, procedura zawarcia Umowy wygląda następująco:
4.4.1 Klient wybiera Towary, które zamierza zakupić, klikając przycisk „Dodaj do koszyka” lub ikonę koszyka dostępną pod zdjęciem prezentowanego Towaru, co powoduje dodanie Towarów do listy zakupowej. Dodanie Towarów do listy zakupowej nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Klient ma możliwość dodania do tej listy zakupowej kolejnych Towarów oraz zmiany ilości bądź usunięcia Towarów z listy lub rezygnacji z Zamówienia.
4.4.2 Po skompletowaniu listy zakupowej  Klient wybiera za pomocą przycisku „Zamówienie” lub „Przejdź do kasy” opcje pozwalające na podanie danych (opisanych w punkcie 4.4.3 niniejszego regulaminu) oraz na  dokonanie wyboru sposobu dostawy i usług dodatkowych (o ile będą dostępne), po czym jest informowany o całkowitej cenie Towarów, kosztach dostawy i wszystkich innych opłatach, jakie będzie zobowiązany uiścić w przypadku zawarcia Umowy.
4.4.3  Klient wprowadza w specjalnym formularzu następujące dane:
a) pełna nazwa (imię i nazwisko),
b) adres,
c) numer telefonu kontaktowego,
d) adres e-mail,
e) w przypadku Przedsiębiorców – firmę i numer NIP,
f) dodatkowe dane, których podanie Klient uzna za wskazane (opcjonalnie).
4.4.4 Kolejnym krokiem jest zapoznanie się przez Klienta z warunkami Umowy zawartymi w Regulaminie i potwierdzenie ich akceptacji.
4.4.5 Po wykonaniu powyższych czynności, Klient powinien sprawdzić poprawność Zamówienia, wybrać formę płatności, a następnie złożyć Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
4.4.6 Sprzedający przesyła Klientowi pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia Zamówienia – Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta tego potwierdzenia.
4.5 W przypadku, gdy Klient decyduje się na złożenie Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, procedura zawarcia Umowy wygląda następująco:
4.5.1 Klient informuje Sprzedającego pocztą elektroniczną o rodzaju i ilości Towarów, które chce zakupić, a także wskazuje preferowany sposób dostawy i formę płatności oraz wybrane usługi dodatkowe (o ile będą dostępne).
4.5.2 Sprzedający weryfikuje dostępność Towarów i przedstawia Klientowi pocztą elektroniczną wycenę, obejmującą całkowitą cenę Towarów, koszty dostawy oraz wszystkie inne opłaty, jakie Klient będzie zobowiązany uiścić w przypadku zawarcia Umowy.  Sprzedający informuje, że  zawarcie Umowy wiąże się z obowiązkiem zapłaty. Sprzedający przekazuje Klientowi pełne dane Sprzedającego oraz dostęp do Regulamin, który stanowi  integralną część Umowy.
4.5.3 Jeżeli Klient podtrzymuje wolę zawarcia Umowy, potwierdza on ten fakt i akceptację warunków Umowy, jak również przekazuje Sprzedającemu pocztą elektroniczną dane, o których mowa w punkcie 4.4.3 a) – e) powyżej, co jest równoznaczne w tym przypadku ze złożeniem  Zamówienia.
4.5.4 Sprzedający przekazuje Klientowi pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia Zamówienia – Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta tego potwierdzenia.
4.6 Sprzedający przekazuje Klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy w formie papierowej wraz z dostawą Towarów lub pocztą elektroniczną przed ich dostawą.

§5. Ceny i  płatności

5.1 Ceny Towarów znajdujących się w zasobach Sklepu Internetowego są:
5.1.1 wyrażone w polskich złotych,
5.1.2 cenami brutto,
5.1.3 nie zawierają kosztów dostawy, kosztów usług dodatkowych (w przypadku, gdy takie będą dostępne) ani innych dodatkowych opłat, które Klient będzie zobowiązany ponieść, a o których zostanie poinformowany w trakcie procesu składania Zamówienia.
5.2 Ceny Towarów mogą ulegać zmianom. Zmiany cen nie dotyczą Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.
5.3 Sprzedający może organizować programy rabatowe oraz promocyjne, których szczegółowe warunki zostaną opublikowane w Sklepie Internetowym. Programy te mogą być oparte o kupony rabatowe.
5.4 Sprzedający udostępnia Klientowi możliwość płatności przy odbiorze lub  płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany podczas składania zamówienia oraz w potwierdzeniu złożenia zamówienia.
5.5 Zapłata ceny i innych należności Sprzedającego wynikających z Umowy następuje z góry w formie przedpłaty w terminie siedmiu dni od momentu zawarcia Umowy.
5.6 Otrzymanie przez Sprzedającego zapłaty –  o czym decyduje data faktycznego wpływu środków na konto, jest warunkiem przystąpienia przez Sprzedającego do wykonania Umowy. Niedokonanie wpłaty w terminie określonym w punkcie 5.5 niniejszego regulaminu może skutkować odstąpieniem przez Sprzedającego od Umowy zgodnie z punktem 5.7.
5.7 W przypadku niedochowania przez Klienta terminu zapłaty, o którym mowa w punkcie 5.8  Sprzedający wyznaczy Klientowi dodatkowy, siedmiodniowy termin na dokonanie płatności pod rygorem odstąpienia od Umowy. Gdy klient nie dokona zapłaty w dodatkowym terminie, Sprzedający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Komunikacja z Klientem w powyższym zakresie będzie następować pocztą elektroniczną.
5.9 Sprzedaż Towarów jest dokumentowana przez Sprzedającego stosownymi dokumentami:
5.9.1 w przypadku Konsumentów – paragonem  lub imienną fakturą  wystawioną na życzenie Klienta,
5.9.2  w przypadku Przedsiębiorców – fakturą.
Odpowiedni dokument zostanie dostarczony Klientowi wraz z dostawą Towarów lub przy odbiorze osobistym.

§6. Realizacja dostaw

6.1 Termin otrzymania Towarów przez Klienta ustala się, uwzględniając czas przygotowania Towarów, o którym mowa w punkcie 6.2, oraz czas dostawy, o którym mowa w punkcie 6.3, co rozumie się jako sumę terminów.
6.2 Przygotowanie przez Sprzedającego Towarów trwa do 5 Dni Roboczych od momentu otrzymania zapłaty zgodnie z punktem 5.6 powyżej.
6.3 Sprzedający dostarcza Towary z wykorzystaniem następujących sposobów dostawy:
6.3.1 Odbiór osobisty jest możliwy przy ul. Metalowców 25/2, 54-156 we Wrocławiu po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu +48 535 88 78 78 w Dni Robocze w godzinach podanych w Sklepie Internetowym, gdzie Towary będą dostępne niezwłocznie po upływie terminu na ich przygotowanie,
6.3.2 Poczta Polska – czas dostawy od 3 do 7 Dni Roboczych,
przesyłka kurierska oraz paczkomaty – czas dostawy wynosi do 3 Dni Roboczych.
Dostawy są realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
6.5 Klient zobowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę przy odbiorze w obecności kuriera i w razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń powinien zażądać spisania protokołu szkody – w przypadku wybrania przez Klienta przesyłki kurierskiej.
6.6 Jeżeli po otrzymaniu Towarów okaże się, że są one niezgodne z Umową (Zamówieniem), Klient powinien poinformować o tym fakcie Sprzedającego w formie zgłoszenia reklamacyjnego.

§7. Rękojmia

7.1 Sprzedający ma obowiązek  dostarczać Klientowi Towary, które są wolne  od wad fizycznych i prawnych.
7.2 W przypadku stwierdzenia wyżej wymienionych wad Towaru,  Klientowi przysługują roszczenia z tytułu rękojmi, które są  szczegółowo opisane w kodeksie cywilnym.

§8. Postępowanie reklamacyjne

8.1  Reklamacje dotyczące zawarcia lub wykonania Umowy (w tym jakości Towarów) oraz świadczenia przez Sprzedającego Usług drogą elektroniczną należy zgłaszać:
8.1.1 pocztą tradycyjną na adres Sprzedającego wskazany w pkt. 2.1.6,
8.1.2 pocztą elektroniczną.
8.2 Zaleca się, by każda reklamacja zawierała co najmniej dane jej autora (imię i nazwisko albo nazwę firmy), przedmiot reklamacji, żądanie Klienta odnośnie do sposobu załatwienia reklamacji oraz dane kontaktowe.
8.3 Sprzedający zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

§9. Prawo do odstąpienia od Umowy przysługujące Konsumentom

9.1 Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę zgodnie z pkt. 4 niniejszego regulaminu (zawarcie umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego), może odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż dostawca towaru.
9.2 Odstąpienie od Umowy następuje poprzez złożenie Sprzedającemu stosownego oświadczenia wyrażającego jednoznacznie wolę odstąpienia. Można w tym celu wykorzystać (nie jest to obowiązkowe) formularz odstąpienia, który jest dołączony do niniejszego.
9.3 Oświadczenie o odstąpieniu może zostać wysłane:
9.3.1   pocztą tradycyjną na adres Sprzedającego wskazany w Sklepie Internetowym,
9.3.2  pocztą elektroniczną, przy czym w tym przypadku Sprzedający potwierdzi Klientowi otrzymanie ww. oświadczenia pocztą elektroniczną.
9.4  Aby zachować termin, o którym mowa w punkcie 9.1, wystarczy wysłać oświadczenie, o którym mowa  w punkcie 9.2  przed upływem tego terminu.
9.5 W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia, Umowę uważa się za niezawartą.
9.6 W przypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta Sprzedający dokona niezwłocznego zwrotu otrzymanych od Klienta płatności, bez kosztów dostawy nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot zostanie dokonany takim samym kanałem płatności, jaki został wykorzystany przy pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym jednak przypadku zwrot nastąpi bez obciążania Klienta jakimikolwiek kosztami.
9.7 Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu Towary niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, przy czym do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Towary powinny być odesłane na adres Sklepu Stacjonarnego wskazany w  Sklepie Internetowym. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
9.8 Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.
9.9 W przypadku korzystania z Towarów w sposób inny niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i ich funkcjonowania odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towarów ponosi Klient.
9.10 Sprzedający informuje, iż postanowienia niniejszego punktu 9 nie mają zastosowania do Klientów będących Przedsiębiorcami.

§10. Usługi

10.1 Sprzedający świadczy drogą elektroniczną Usługi obejmujące przeglądanie zawartości informacyjnej Sklepu Internetowego w ramach Sklepu Internetowego.
10.2 Usługi są świadczone przez Sprzedającego nieodpłatnie.
10.3 Sprzedający dołoży wszelkich starań, by Usługi były świadczone 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
10.4 Umowa pomiędzy Sprzedającym a Klientem o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Klienta korzystania z danej Usługi.
10.5 Rezygnacja z Usług jest możliwa w każdej chwili i następuje poprzez zaprzestanie przez Klienta korzystania z Usług.
10.6 Rezygnacja przez Klienta z Usług w całości bądź w części oznacza rozwiązanie – w całości bądź w odpowiedniej części – umowy o świadczenie tych Usług drogą elektroniczną.
10.7 Sprzedający może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną w całości bądź w części w każdym czasie w razie podjęcia przez Sprzedającego decyzji o zaprzestaniu prowadzenia Sklepu Internetowego lub ograniczeniu dostępnych  funkcjonalności ramach Sklepu Internetowego lub też naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

§11. Dodatkowe obowiązki i odpowiedzialność Klienta

11.1 Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego.
11.2 Klient zobowiązuje się:
11.2.1 nie podejmować jakichkolwiek działań uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie ze Sklepu Internetowego przez inne osoby, w tym w szczególności czynności ukierunkowanych na zakłócenie stabilności funkcjonowania Sklepu Internetowego,
11.2.2 nie przekazywać Sprzedającemu nieprawdziwych danych osobowych, w tym nie podawać danych fikcyjnych lub danych innych osób jako własnych,
11.2.3 nie podejmować działań naruszających lub mogących naruszyć dobre imię lub inne dobra osobiste Sprzedającego,
11.2.4 nie zamieszczać w Sklepie Internetowym ani nie rozpowszechniać za jego pośrednictwem treści i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem, naruszających prawa osób trzecich lub sprzecznych z zasadami współżycia społecznego.
11.3 Jeżeli wykorzystując dostępne funkcjonalności Sklepu Internetowego Klient zamieści w tym sklepie jakiekolwiek treści i materiały, Klient oświadcza, że:
11.3.1 jest świadomy, iż zamieszczenie tych treści i materiałów stanowi ich rozpowszechnianie oraz że będą one publicznie dostępne,
11.3.2 zamieszczenie przez niego tych treści i materiałów nie narusza praw osób trzecich,
11.3.3 upoważnia Sprzedającego do nieodpłatnego wykorzystywania tych treści i materiałów w działalności Sklepu Internetowego i utrzymywania ich w zasobach systemu informatycznego Sprzedającego.
11.4 Sprzedający nie prowadzi bieżącej kontroli treści i materiałów zamieszczanych w Sklepie Internetowym przez Klientów. Jeżeli jednak na skutek otrzymania stosownego powiadomienia od osoby trzeciej Sprzedający poweźmie wiadomość o tym, że powyższe treści i materiały mogą naruszać przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu, Sprzedający może usunąć te treści lub materiały albo zablokować do nich dostęp lub podjąć inne działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§12. Odpowiedzialność Sprzedającego

12.1 Sprzedający zobowiązuje się dochować należytej staranności w zakresie wykonywania Umów i świadczenia Usług drogą elektroniczną.
12.2 Sprzedający informuje, że korzystanie ze Sklepu Internetowego i środków porozumiewania się na odległość takich jak poczta elektroniczna i telefon może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystywaniem tego typu narzędzi teleinformatycznych oraz rekomenduje podjęcie przez Klienta odpowiednich kroków celem zminimalizowania tego ryzyka. Sprzedający zaleca w szczególności stosowanie odpowiedniego oprogramowania antywirusowego i komercyjnych systemów bezpieczeństwa.
12.3 Sprzedający zapewnia, że wdrożył standardowe, komercyjne instrumenty zabezpieczające poufność informacji przekazywanych przez Klientów.
12.4 Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
12.4.1 czasowego zawieszenia funkcjonowania Sklepu Internetowego lub wprowadzenia przerw w dostępności wszystkich bądź niektórych Usług ze względu na czynności konserwacyjne, prace modernizacyjne lub naprawcze, jak również prace związane z rozwojem Sklepu Internetowego,
12.4.2 modyfikacji Sklepu Internetowego; modyfikacje dokonywane będą przede wszystkim w celu poprawy bezpieczeństwa, funkcjonalności, poziomu ochrony danych osobowych lub w celu przystosowania Sklepu Internetowego do zmieniających się przepisów prawa, zmian sytuacji rynkowej oraz rozwoju technologii,
12.4.3 natychmiastowego zablokowania lub ograniczenia dostępu Klienta do Usług, bez wcześniejszego uprzedzenia, w przypadku podejrzenia spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa Sklepu Internetowego, działania Klienta na szkodę Sprzedającego lub naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, przy czym Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Klienta o podjętych czynnościach pocztą elektroniczną.
12.5 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności – w najszerszym dopuszczonym przez prawo zakresie – za działanie infrastruktury technicznej lub oprogramowania, w oparciu o które Klient uzyskuje dostęp do Sklepu Internetowego lub w oparciu o które funkcjonuje poczta elektroniczna Klienta, w tym w szczególności za blokowanie wiadomości wysyłanych przez Sprzedającego lub oznaczanie ich jako spam.
12.6 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności – w najszerszym dopuszczonym przez prawo zakresie – za treści i materiały udostępniane w ramach Sklepu Internetowego przez Klientów przy wykorzystaniu dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego. Sprzedający nie jest dostawcą tych treści, a zapewnia jedynie niezbędną infrastrukturę teleinformatyczną.
12.7 Całkowita odpowiedzialność Sprzedającego wobec Klientów będących Przedsiębiorcami jest ograniczona do szkód wyrządzonych umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa i pozostaje ograniczona do rzeczywistych strat (z wyłączeniem utraconych korzyści). Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do Klientów będących Konsumentami.

§13. Ochrona danych osobowych

13.1 Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedający.
13.2 Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu:
13.2.1 zawierania, wykonywania i rozwiązywania Umów,
13.2.2 świadczenia Usług drogą elektroniczną oraz zawierania i rozwiązywania umów z tym związanych,
13.2.3 organizacji przez Sprzedającego programów rabatowych,
13.2.4 marketingu własnych produktów i usług Sprzedającego.
13.3 Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Jednakże odmowa podania danych może uniemożliwić zawarcie lub wykonanie Umowy, jak również świadczenie niektórych Usług lub uczestnictwo w programach rabatowych.
13.4 Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania.
13.5 Sprzedający przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
13.6 Sprzedający może przekazywać dane osobowe Klientów:
13.6.1 w przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy w formie przesyłki kurierskiej – firmom kurierskim, z którymi Sprzedający współpracuje w celu realizacji dostaw Towarów i w niezbędnym do tego zakresie,
13.6.2 w przypadku korzystania przez Klienta z programu rabatowego organizowanego przez Sprzedającego – partnerowi, który wydał Klientowi kartę rabatową upoważniającą do uczestnictwa w tym programie, w celu realizacji programu i w niezbędnym do tego zakresie.
13.7 Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Sprzedającego danych osobowych zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej dla Klientów w Sklepie Internetowym.

§14. Prawa wyłączne

14.1 Sklep Internetowy oraz wszystkie treści i materiały udostępniane w jego ramach, obejmujące w szczególności teksty, zdjęcia, filmy i infografiki są chronione prawami autorskimi lub prawami własności przemysłowej.
14.2 Wszelkie prawa do treści i materiałów, o których mowa w punkcie 14.1 powyżej, przysługują Sprzedającemu lub innym podmiotom, od których Sprzedający uzyskał licencje na ich wykorzystywanie. Klienci mogą korzystać z tych treści i materiałów wyłącznie w sposób określony w niniejszym Regulaminie lub za odrębną, pisemną zgodą Sprzedającego.

§15 Postanowienia końcowe

15.1 Do korzystania ze Sklepu Internetowego wymagane jest posiadanie urządzenia zapewniającego dostęp do Internetu wraz z przeglądarką internetową.
15.2 Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie w Sklepie Internetowym w formie umożliwiającej jego pozyskanie, utrwalanie, odtwarzanie i drukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią Regulaminu.
15.3 Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian będą realizowane na podstawie dotychczasowych postanowień. Zmiany Regulaminu mogą nastąpić:
15.3.1 ze względu na zmianę przepisów prawa,
15.3.2 ze względu na wydanie przez sąd lub organ administracji publicznej rozstrzygnięcia skutkującego powstaniem konieczności modyfikacji Regulaminu,
15.3.3 w celu usprawnienia funkcjonowania Sklepu Internetowego,
15.3.4 w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu Internetowego i zapobiegania nadużyciom,
15.3.5 w związku z dodaniem nowych funkcjonalności Sklepu Internetowego lub rezygnacją przez Sprzedającego z niektórych istniejących funkcjonalności.
Zmiany Regulaminu będą udostępniane poprzez ich opublikowanie w Sklepie Internetowym i wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji. W przypadku niezaakceptowania przez Klienta zmian do Regulaminu przysługuje mu prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
15.4 Nagłówki użyte w treści niniejszego Regulaminu mają jedynie charakter porządkowy i pozostają bez wpływu na interpretację jego postanowień.
15.5 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
15.6 Sprzedający i Klient będą dążyli do tego, aby wszelkie spory dotyczące interpretacji lub wykonania Umowy lub świadczenia Usług rozwiązywać polubownie. Jeżeli kompromis okaże się niemożliwy, Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń lub wystąpić przeciwko Sprzedającemu na drogę sądową.
15.7 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem: 1 grudnia 2017.

Załączniki:

1) Formularz odstapienia od umowy

Telefon +48 535 88 78 78
Wrocław

Ta strona używa plików cookie, aby dostosować treść do preferencji użytkownika. Więcej informacji

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Zamknij